Herní řád

HERNÍ ŘÁD OHL UH

Případné doplňující návrhy, připomínky nebo opravy je potřeba bez zbytečného odkladu hlásit! Budou posouzeny vedením soutěže a případně dány k odsouhlasení zástupcům všech týmů. V průběhu soutěže je potřeba k odsouhlasení změny všemi týmy.

1)      Hraje se podle platných pravidel ledního hokeje. Hra tělem a holí je povolena dle Vnitřní směrnice ČSLH č. 55 upravující domácí ustanovení k Pravidlům LH pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích.

Hrací doba utkání je 3×15 minut čistého času. Předpokládaný celkový čas k odehrání utkání je 1 3/4 hodiny. Délka přestávek je přizpůsobena průběhu utkání, o její délce rozhoduje rozhodčí po dohodě s kapitány mužstev. Po odehrané 2. třetině následuje úprava ledové plochy s max. 15 minutovou přestávkou.

Turnaj 5 týmů se hraje 2×15 minut čistého času.

2)      Soutěže OHL se mohou zúčastnit pouze amatérští hráči ledního hokeje, kteří dosáhli věku 16 let a kteří v současné době nehrají oficiální soutěže ČSLH. Byl-li hráč registrován v soutěžích Extraligy, Extraligy juniorů, 1. ligy nebo 2. ligy ČSLH, musí od jeho posledního startu v těchto soutěžích uplynout doba minimálně 4 let nebo musí dovršit věku 40 let.
Na Soupisku mohou být zařazeni max. 3 hráči, kteří hráli v minulé sezóně a letošní sezóně do 31.10. Krajskou Ligu mužů.

3)      Hráči mladší 18 let mohou hrát pouze s písemným souhlasem rodičů.

4)      Hráči hrají v soutěži OHL na vlastní nebezpečí.

5)      Systém soutěže

Počet týmů: 4 – Top Stars, Lokomotiva Uherský Ostroh, Shooters, Panthers Hodonín, Rangers UH

Systém základní části: 2×doma a 2× venku.

Play off: Semifinále i finále na 2 vítězné zápasy

Nasazení týmů podle pořadí v dlouhodobé soutěži: 1-4, 2-3. První a případné třetí utkání se hraje u lépe postaveného týmu po základní části. V případě rozhodnutí semifinále již po druhém utkání je možné se dohodnout na posunutí finálové série na dřívější termíny.

6)      Odvolání zápasu

– je platné vždy do úterní půlnoci – týmy se domluví na dohrávce.

– při pozdější změně a při nedomluvení se se soupeřem = kontumace

7)      Bodové ohodnocení výsledku utkání: vítězství = 3 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů

V utkání se po skončení 1. třetiny jedou nájezdy (při turnaji až po utkání). K rozhodnutí stačí výhra již v první sérii, jinak se jede až do rozhodnutí. Vítěz těchto nájezdů získává v případě nerozhodného výsledku – v základní soutěži druhý bod, v play-off vítězný zápas!

8)      Tresty v utkání:

– menší trest = 2 minuty, větší trest = 5 minut, osobní trest (OT)= 10 minut

– 2. OK – (2× do konce utkání) = zákaz startu v nejbližším utkání.

Bude-li hráč potrestán v průběhu soutěže druhým trestem do konce utkání (OK) má automaticky zastavenou činnost v následujícím utkání. Porušení této povinnosti je považováno za disciplinární provinění s následnou kontumací výsledku utkání v neprospěch provinivšího se mužstva. Oznámení o zastavení činnosti konkrétních hráčů zveřejní vedení soutěže do pěti dnů po sehrání utkání, v nichž došlo k uložení druhého osobního trestu do konce utkání (OK) na internetových stránkách soutěže www.ohl-uh.cz.

– 3. OT – (3×10´) = zákaz startu v nejbližším utkání.

Bude-li hráč potrestán v průběhu soutěže třetím osobním trestem (OT), má automaticky zastavenou činnost v následujícím utkání. Porušení této povinnosti je považováno za disciplinární provinění, s následnou kontumací výsledku utkání v neprospěch provinivšího se mužstva. Oznámení o zastavení činnosti konkrétních hráčů zveřejní řídící orgán soutěže do pěti dnů po sehrání utkání, v nichž došlo k uložení třetího osobního trestu (OT) na internetových stránkách soutěže.

– TH (trest do konce hry) – bude-li hráč potrestán trestem ve hře (TH), má automaticky zastavenou činnost do okamžiku projednání jeho přestupku řídícím orgánem soutěže.

– Komunikace hráčů s rozhodčími je důsledně omezena na kapitáni – rozhodčí. Ostatní diskutující hráči budou potrestání menším 2 minutovým trestem.

– Za jakoukoliv nadávku od hráče vůči rozhodčímu rozhodčí udělí osobní trest do konce utkání (OK).

– Za napadení rozhodčího hráčem nebo funkcionářem týmu bude hráč, nebo funkcionář mužstva vyloučen ze soutěže. V případě hromadného napadení rozhodčích více hráči či funkcionáři některého z týmů, může vedení soutěže vyloučit ze soutěže celý tým.

9)      Utkání OHL jsou řízena systémem dvou rozhodčích. Pomocní rozhodčí zajišťují kumulovanou funkci zapisovatele, časoměřiče a trestoměřiče.

10)  Rozhodčí nominují – Jan Holub, Bronislav Zápařka (Hodonín, UO), Jiří Spath (UH)

Systém 2 hlavních rozhodčích, odměna 2×350 Kč, časomíra celkem 200 Kč. Při obsazování dodržet pravidlo, že se uhradí cestovné max. jedno auto 350 Kč Hodonín – UO, 150 Kč Zlín – UH, UH – UO

11)  Úhrady za utkání

Ceny za zápas byly dohodnuty na UH = 4200 Kč, UO = 4400 Kč, HOD = 4600 Kč.

Při neodehraném utkání se viníkovi strhne jeho podíl na zaplacení utkání = ½ ceny za zápas a připočítá na konto neprovinivšímu týmu.

12)  Utkání je možné zahájit pouze v případě, má-li každý tým k dispozici alespoň 8 hráčů a jednoho brankáře. Utkání může být předčasně ukončeno, nemůže-li některý z týmů postavit ke hře správný počet hráčů. Pokud nebude tým schopen nastoupit ve stanoveném hracím čase k utkání s potřebným počtem hráčů, nebude utkání zahájeno a bude kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch provinivšího se týmu.

13)  Týmy nastupující k utkání s odsouhlasenými soupiskami (on-line na stránkách OHL). Sestavu hráčů uvedenou v Zápise o utkání porovná rozhodčí utkání se Soupiskami týmů. Případné nesrovnalosti uvede rozhodčí v Zápise o utkání.

14)  Soupiska týmu může obsahovat maximálně 25 hráčů a 3 brankáře. Na soupisce bude uvedeno jméno hráče (brankáře) a datum narození. Platná Soupiska musí být ve stanoveném termínu před zahájením soutěže potvrzena vedením soutěže. Minimální počet hráčů na soupisce je 12 hráčů a 1 brankář.

15)  V průběhu soutěže lze vyměnit na Soupisce pouze dva hráče, a to tak, že vedoucí týmu požádá písemně o změnu soupisky. Změnu soupisky je možné provést pouze jednou v průběhu soutěže a to nejpozději do 31. prosince běžného roku.

Doplnění Soupisky je možné provést do konce základní části soutěže, pokud Soupiska nebyla naplněna na stanovený počet hráčů.

16)  Při přestupu hráče do jiného mužstva záleží pouze na svobodné vůli hráče, hráči nejsou vázáni souhlasem „mateřského“ týmu, za hráče se nevyplácí žádné odstupné ani náhrada či provize.

Postup při přestupu hráče: 1) hráč písemně zažádá vedení OHL o přestup,

2) vedení OHL to oznámí a zveřejní na webu OHL, 3) hráč bude vyškrtnut vedením OHL v soupisce bývalého týmu, 4) hráč bude vedením OHL zapsán na soupisku nového týmu.

17)  Každý hráč musí mít před zahájením utkání a v jeho průběhu k dispozici svůj identifikační průkaz s fotografií pro případné ověření totožnosti hráče v průběhu utkání. Ověřování totožnosti hráče provádí rozhodčí utkání na základě žádosti kapitána týmu soupeře. Ověření totožnosti může být provedeno nejpozději před zahájením poslední třetiny utkání.

18)  V případě, kdy k utkání nastoupí aktivní hráč účastnící se oficiálních soutěží ČSLH nebo hráč, který není uveden na Soupisce a tato skutečnost bude prokázána, bude utkání kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch provinivšího se týmu. Současně budou kontumována všechna další utkání, ve kterých tento hráč od začátku soutěže prokazatelně nastoupil.

19)  V případě, že utkání nebylo sehráno, bude kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch týmu, který toho byl příčinou.

20)  Všechna prokázaná disciplinární provinění a porušení herního řádu budou vedle disciplinárních trestů potrestána peněžitou pokutou 500,- Kč, která bude příjmem OHL UH.

21)  Každý tým OHL musí mít v průběhu soutěže k dispozici dvě sady barevně odlišných dresů s čísly na zádech. Domácí tým má povinnost dodat na rozcvičku dostatečné množství puků pro oba týmy.

22)  Před zahájením každého utkání předá domácí tým vyplněný a oběma kapitány podepsaný „Zápis o utkání“ zapisovateli. Po skončení utkání zabezpečí zapisovatel utkání vyplnění poznámek o utkání, nechá zápis podepsat oběma rozhodčím. Rozhodčí uvedený v zápise o utkání jako první zodpovídá za doručení zápisu řídícímu orgánu soutěže nejpozději druhý pracovní den po skončení utkání.

23)  Každý tým OHL musí před začátkem soutěže složit vratný vklad do soutěže ve výši 7.000,-Kč, ze kterého se budou hradit případné disciplinární pokuty či jiná provinění proti řádům a pravidlům soutěže. Na konci soutěže bude vratný vklad vyúčtován a převeden zpět na účet složitele.

24)  V případě vystoupení mužstva ze soutěže, nebo hrubého porušení řádů a pravidel soutěže vedoucí k vyloučení mužstva ze soutěže, vratný vklad do soutěže propadá ve prospěch řídícímu orgánu soutěže.

25)  Domácí tým zodpovídá za organizační zajištění utkání včetně úhrady ledové plochy a zajistí vybavení sportoviště nezbytným materiálem pro nutné ošetření hráčů a pro poskytnutí první pomoci.

26)  Výsledky soutěže, nominace rozhodčích, informace o rozhodnutích sportovně technického, disciplinárního nebo organizačního charakteru a rovněž soupisky mužstev jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek OHL www.ohl-uh.cz.

27)  Řídící orgán soutěže je oprávněn provést úpravu řádu soutěže.

28)  Řídící orgán soutěže je výbor OHL UH

Herní řád je platný od 15.9.2017